Impressum

En general

La Cassa per donns elementars dal Grischun metta a disposiziun ils cuntegns da la pagina-web www.esk.gr.ch sco servetsch d'infurmaziuns gratuit. Ils cuntegns servan a l'infurmaziun generala senza garanzia concernent la correctadad e cumplettadad.

Exclusiun da responsabladad

La Cassa per donns elementars dal Grischun sa dat gronda fadia da publitgar infurmaziuns correctas. Malgrà quai na po ella betg garantir che las infurmaziuns publitgadas sajan adina correctas, actualas, fidadas e cumplettas.
Pretensiuns da responsabladad envers la Cassa per donns elementars dal Grischun pervia da donns materials u immaterials ch'èn resultads da l'access u dal diever resp. nundiever da las infurmaziuns publitgadas, dal maldiever da la colliaziun u da disturbis tecnics vegnan exclusas. Medemamain exclusa da la responsabladad è la garanzia per la disponibladad permanenta da la purschida online. 
La Cassa per donns elementars dal Grischun resalva explicitamain il dretg da midar u stizzar l'entir cuntegn u ina part da quel u d'al betg publitgar per in temp, e quai da tut temp e senza infurmar.

Renviaments e colliaziuns

Questa pagina-web cuntegna renviaments e colliaziuns (links) a paginas-web da terzs. Per quellas paginas n'è la Cassa per donns elementars dal Grischun betg responsabla. Las utilisadras ed ils utilisaders avran ed utiliseschan talas paginas-web sin atgna ristga. La Cassa per donns elementars dal Grischun declera explicitamain ch'ella n'ha nagina influenza sin la concepziun, il cuntegn e las purschidas da las paginas colliadas.

Decleraziun davart la protecziun da datas Google Analytics

Questa pagina-web fa diever da Google Analytics, in servetsch d'analisa da la rait da Google Inc. («Google»). Google Analytics utilisescha uschenumnads cookies, datotecas da text che vegnan memorisadas sin Voss computer e che pussibiliteschan d'analisar Voss diever da la pagina-web. Las infurmaziuns davart Voss diever da la pagina-web generadas cun agid da cookies vegnan per regla transmessas ad in server da Google en l'USA e memorisadas là. En cas ch'è activada l'anonimisaziun da l'IP sin questa pagina-web, scursanescha Google dentant l'emprim Vossa adressa IP entaifer stadis commembers da l'Uniun europeica u en auters stadis signataris da la Cunvegna davart il Spazi economic europeic. Mo en cas excepziunals vegn l'entira adressa IP transmessa ad in server da Google en l'USA e scursanida là. Per incumbensa da l'administratura da questa pagina-web vegn Google ad utilisar questas infurmaziuns per analisar Voss diever da la pagina-web, per far rapports davart las activitads sin la pagina-web e per prestar ulteriurs servetschs en connex cun il diever da la pagina-web ed il diever da l'internet. L'adressa IP che Voss navigatur transmetta en il rom da Google Analytics na vegn betg cumbinada cun autras datas da Google. En las configuraziuns da Voss navigatur pudais Vus impedir ch'ils cookies vegnian memorisads; nus faschain però attents Vus che Vus na pudais en quel cas eventualmain betg far diever da tut las funcziuns da questa pagina-web. Cun telechargiar ed installar il plugin disponibel sut questa colliaziun (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) pudais Vus impedir che las datas en connex cun Voss diever da la pagina-web (incl. Vossa adressa IP), generadas cun agid da cookies, vegnian transmessas a Google ed elavuradas da Google.
Infurmaziuns detagliadas davart las cundiziuns d'utilisaziun e la protecziun da datas chattais Vus sut http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://www.google.ch/intl/de/policies/.
 

Copyright

L'entir cuntegn da questa pagina-web è protegì cun ils dretgs d'autur (tut ils dretgs èn resalvads), tut ils dretgs da proprietad restan tar l'autur. Igl è da princip permess da telechargiar e stampar cuntegns u parts dals cuntegns. Qua tras na vegnan però transferids nagins dretgs als cuntegns. Senza il consentiment a scrit precedent da la titulara u dal titular dals dretgs d'autur èsi scumandà da reproducir, modifitgar e duvrar cuntegns da la pagina-web protegids cun ils dretgs d'autur per intents publics u commerzials.