Il dretg d'indemnisaziun na vala betg per donns

  • da main che CHF 500.–;
  • vi da la proprietad ed en l'obligaziun da mantegniment da la Confederaziun, dals chantuns, da las vischnancas e d'autras corporaziuns da dretg public. Exceptads èn donns vi da cultiras sin terren dà a fittanza a persunas privatas;
  • ch'eran previsibels e ch'ins avess pudì evitar cun prender a temp mesiras da defensiun supportablas;
  • che n'èn betg d'attribuir ad effects da violenza extraordinaria u ch'èn d'attribuir ad in'influenza evitabla, en spezial donns en consequenza da lavurs u construcziuns manglusas, ina tgira u in mantegniment insuffizient, ina metoda da cultivaziun u da racolta betg adattada sco era vi da culturas ordaifer la perioda da vegetaziun;
  • resultads en consequenza da moviments dal terratsch artifizials u dad autras intervenziuns umanas directas u indirectas;
  • ch'èn d'attribuir ad ina chanalisaziun manglusa ed a midadas betg adequatas da curs d'aua, a conducts d'aua ruts u che perdan aua ubain ad implants da fermada u auters implants idraulics;
  • vi da correcziuns d'auas publicas.

 

 

     Betg indemnisadas vegnan ultra da quai expensas per mesiras da la prevenziun da donns.